+421 908 965 156

Právne upozornenie


Podmienky používania

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Active.24com Vlastnícke práva k stránka má Občianske združenie – Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja – SAFKST. Ak otvoríte alebo surfujete po ľubovoľnej stránke alebo podstránke na webe SAFKST, automaticky akceptujete všetky nižšie uvedené obmedzenia a podmienky. Nepoužívajte prosím túto stránku, ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami používania. Odporúčame Vám si prečítať Podmienky používania a Ochrany osobných údajov, pretože sú právne záväzné. Informácie a dáta na webe SAFKST majú len informačný charakter a neposkytujú základ pre právne záväzné vzťahy alebo vznik takýchto vzťahov, pokiaľ tak nie je výslovne uvedené (napr. zverejnenie oficiálnych ponúk, reklamných materiálov alebo dokumentov pre potreby členskej základne SAFKST apod.).

Zbavenie sa zodpovednosti

Na to, aby sme zabezpečili presnosť informácií a aktuálnosť dát na našich stránkach SAFKST, denne svoje webové stránky kontrolujeme s veľkou pozornosťou a so zámerom tak robiť aj naďalej. SAFKST však neprijíma žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť týchto dát, taktiež si vyhradzujeme právo pozmeniť v ľubovoľnom čase a ľubovoľným spôsobom obsah stránok, bez uvedenia príčiny a bez predchádzajúceho upozornenia. Užívatelia webových stránok používajú zverejnené údaje len výhradne na svoje riziko. SAFKST a iné právnické alebo fyzické osoby, ktoré spolupracovali na návrhu a vývoji aktuálnych webových stránok, sa výslovne zbavujú akejkoľvek zodpovednosti alebo záväzkov za škody, ktoré vzniknú alebo súvisia s prístupom, používaním alebo s neschopnosťou použiť informácie z týchto stránok a/alebo s chybami a nedostatkami v ich obsahu.

Odkazy na iné webové stránky

Aktuálne webové stránky taktiež obsahujú informácie od tretích osôb a odkazy na ich webové stránky. SAFKST nie je oboznámená s obsahom webových stránok tretích strán a preto nepreberáme žiadnu právnu zodpovednosť za informácie na nich uvedené.

Práva k duševnému vlastníctvu

Všetky informácie a obrázky umiestnené na webovej stránke SAFKST, v právne povolenom rámci, podliehajú copyrightu a ostatným právam k duševnému vlastníctvu. Dokumenty publikované na tejto stránke môžu byť reprodukované iba pre nekomerčné a osobné účely, a musia spĺňať všetky vyššie uvedené podmienky týkajúce sa copyrightu a iných práv duševného vlastníctva. Informácie nachádzajúce sa na webovej stránke nesmú byť kopírované, zobrazované, sťahované, pozmeňované, reprodukované alebo iným spôsobom distribuované na komerčné účely bez písomného súhlasu Výkonného výboru SAFKST. Názvy značiek a ochranné známky, ktoré sa objavujú na týchto stránkach, sú registrované ochranné známky spoločnosti, ktoré nám udelili právo tieto používať nakoľko sú sponzormi SAFKST.

Ochrana osobných údajov

SAFKST dbá o ochranu a nezverejňovanie informácií získaných od používateľov prostredníctvom jej webovej stránky a ich osobných údajov podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike. Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o zbere, ukladaní, používaní a šírení informácií.

Našu webovú stránku môžete používať bez toho, aby ste vložili svoje osobné údaje. Zbierame osobné údaje, ktoré nám pošlete elektronickou poštou alebo ktoré sú súčasťou dotazov, žiadostí alebo podobných situácií, keď sa rozhodnete nám vaše osobné dáta zaslať.

Naviac k údajom, ktoré nám pošlete, takisto zbierame aj informácie z cookies. Tieto informácie môžu obsahovať webové stránky prepojené s našou stránkou, stránky ktoré navštívite z našej webovej stránky, vašu IP adresu a dĺžku času stráveného na našej stránke. Tieto informácie by sme mohli použiť pri vašej identifikácii, avšak takto nekonáme.

Údaje a informácie ktoré nám zasielate, alebo ktoré zozbierame z cookies, môžu byť spracované len na účel pre ktorý nám boli zaslané a pre nasledovné účely: štatistické účely, ale len tak aby ste nemohli byť identifikovaný; diagnostické problémy súvisiace s našim serverom a spravovaním našej webovej stránky; alebo na ďalšie účely, ktoré ste požadovali alebo s nimi súhlasili, pokiaľ to inak nevyžaduje zákon.

Údaje a informácie ktoré nám zasielate budú uložené a použité spoločnosťou ACTIVE 24, s.r.o. iba na nevyhnutný čas potrebný k dosiahnutiu účelu pre ktoré boli zozbierané. Vaše osobné údaje sú spracovávané v Slovenskej republike. Zabezpečíme, že ochrana osobných bude spĺňa legislatívu Európskej únie a Slovenskej Republiky, kde sú dáta zbierané a spracovávané.

Pri záujme o prístup, nápravu, blokovanie alebo vymazanie vašich osobných dát, nás prosím kontaktujte nás na adrese: safkst@gmail.com

Cookies

Cookie je malý súbor, ktorý sa uloží na Váš počítač, keď prvýkrát navštívite webovú stránku. Ak túto stránku navštívite opäť, údaje sú načítané z cookie a webové stránka rozpozná cookie. Zmyslom tejto technológie a získaných údajov je skvalitniť webové stránky a užívateľský zážitok.

ACTIVE 24, s.r.o. používa dočasné cookies a trvalé cookies – po opustení webovej stránky zostávajú uložené na vašom zariadení po určitú dobu. Dočasné cookies používame na spočítavanie návštevníkov stránky. Taktiež využívame trvalé cookies, ktoré pochádzajú od iných webových stránok, a to reklamné cookies a Google Analytics cookies, z ktorých zisťujeme ako sa pohybujete na našich stránkach, ktorý obsah je pre vás najzaujímavejší a ako dlho zostávate na konkrétnej položke.

Údaje zozbierané z cookies sú spracovávané iba na štatistické účely, a iba v súhrnnej forme tak, že nemôžete byť identifikovaný, na diagnostiku problémov nášho servera, spravovanie našej webovej stránky.

Väčšina webových prehliadačov podporuje cookies. Cookies môžete zmazať alebo zamietnuť hocikedy. Ak si želáte zmazať alebo zamietnuť cookies na vašom zariadení, môžete zmeniť nastavenia vášho webového prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac ako kontrolovať, mazať alebo zamietnuť cookies vo vašom prehliadači navštívte stránku www.aboutcookies.org. Bezpečnostné opatrenia ACTIVE 24, s.r.o. používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby ochránila dáta pred manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb. Na zabezpečenie ochrany a utajenia osobných údajov, ktoré zbierame on-line, používame dátové siete, ktoré sú okrem iného chránené firewallom a heslom. Na spracovávanie osobných údajov sme prijali opatrenia primerane navrhnuté tak, aby sme tieto informácie ochránili pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, únikom, zmenou alebo zničením. Avšak nemôžeme garantovať, že nedôjde k žiadnej strate, zneužitiu, neautorizovanému prístupu, úniku, zmene alebo zničeniu údajov, napriek tomu, že sa snažíme predchádzať takýmto nežiadúcim udalostiam.

Neustály vývoj internetu vyžaduje občasné úpravy našich Podmienok používania a Ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo urobiť zmeny, keď to bude nevyhnutne potrebné.

error: Upozornenie: Obsah je chránený !!